Bài 2.

Bạn đang xem: Diện tích hình thoi lớp 4

Một hình thoi tất cả tổng độ nhiều năm hai tuyến đường chéo bằng 45cm, biết đường chéo trước tiên bằng 3/2 con đường chéo cánh thứ nhị. Hỏi hình thoi đó tất cả diện tích bởi bao nhiêu?

Giải:

*

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Đường chéo cánh đầu tiên dài:

45 : 5 x 3 = 27 (cm)

Đường chéo sản phẩm công nghệ nhì dài:

45 – 27 = 18 (cm)

Diện tích hình thoi:

27 x 18 : 2 = 243 (cm2)

Đáp số: 243cm2.

Bài 3. Một miếng đất hình thoi tất cả độ dài một cạnh bởi 42m, bạn ta ao ước rào bao quanh miếng đất bởi 4 đường dây kẽm sợi. Hỏi cần tất cả bao nhiêu mét dây kẽm tua nhằm rào?

Giải:

Chu vi miếng khu đất hình thoi:

42 x 4 = 168 (m)

Số mét dây kẽm gai cần phải có để rào miếng khu đất là:

168 x 4 = 672 (m)

Đáp số: 672m.

Bài 4. Biết hình chữ nhật ABCD tất cả chu vi 22m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 3m. Em hãy tính diện tích hình thoi MNPQ.

*

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

22 : 2 = 11 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

(11 – 3) : 2 = 4 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 = 7 (cm)

Hình thoi MNPQ gồm con đường chéo QN = AB = 7cm, mặt đường chéo cánh MPhường = BC = 4centimet bắt buộc tất cả diện tích bằng:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 14cm2.

Bài 5. Tìm diện tích S hình chữ nhật MBOA, biết hình thoi ABCD tất cả diện tích S bằng 48cm2 cùng đường chéo AC = 12cm.

*

Giải:

Độ nhiều năm mặt đường chéo BD của hình thoi ABCD bằng:

48 x 2 : 12 = 8 (cm)

Độ dài đoạn BO bằng:

8 : 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn AO bằng:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MBOA bằng:

6 x 4 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Bài 6. Tìm diện tích S hình chữ nhật ABCD, biết hình thoi AMBN có diện tích S bằng 14cm2, độ dài đoạn thẳng MO bởi 2centimet với chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 22cm

*

Giải:

Độ lâu năm đoạn MN bằng:

2 x 2 = 4 (cm)

Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB bằng:

14 x 2 : 4 = 7 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

22 : 2 = 11 (cm)

Độ nhiều năm chiều rộng lớn AD của hình chữ nhật ABCD bằng:

11 – 7 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

7 x 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cmét vuông.

BÀI TẬPhường TỰ LUYỆN.

Bài 1.

Xem thêm:

Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai tuyến đường chéo cánh là:

a) 3m8dm cùng 5m

b)4m3cm với 60dm

Bài 2. Tính diện tích hình thoi, biết tổng độ dài hai đường chéo là 1m cùng hiệu độ dài hai tuyến đường chéo cánh chính là 24cm.

Bài 3. Một hình thoi có độ nhiều năm đáy béo là 36centimet, đáy nhỏ xíu bởi ¾ lòng mập. Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 4. Hình bên bao gồm hình chữ nhật ABCD. Trung điểm của những cạnh thành hình thoi MNPQ. Cho biết AB = 18centimet cùng BC = 2/3 AB. Tính diện tích S phần sơn đậm.

*

Bài 5. Hình thoi ABCD gồm diện tích S 54m2, độ lâu năm mặt đường chéo AC là 12m. Tính độ nhiều năm mặt đường chéo BD.

Bài 6. Cho hình thoi ABCD bao gồm BC = 8cm, chiều cao AH = 5centimet. Tính diện tích hình thoi ABCD ( hình thoi được xem là hình bình hành)

*

Bài 7. Cho hình thoi ABCD bao gồm BC = 25cm, chiều cao AH = 24cm, BD = 40cm. Tính độ nhiều năm mặt đường chéo cánh AC.